» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 43/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ws. zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich GórachSymbol: EO.0716-7/25/06

Zarządzenie nr 43/2006
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 31 marca 2006 roku

w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie 
Powiatowym w Tarnowskich Górach

Na podstawie art. 10 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity  Dz. U.  z  2002 r.  nr  76  poz.  694),   Rozporządzenia  Ministra  Finansów   z  dnia
24 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U.  z 2005 r. nr 128 poz. 1089), art.35 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91 poz. 578 wraz z późn. zm.) oraz  § 46  ust. 2 lit.b Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach ( Uchwała nr XLIV/431/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29.12.2005 r.)

zarządzam co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 67/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26.08.2005 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich  dokonuje się
następujących zmian:

1.w załączniku nr 2 - "Zasady i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych"
w pkt. I - "Zakładowy Plan Kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego -   
Powiatu Tarnogórskiego"
w części 1. -"Wykaz kont"
w ust. 1.1. - "Konta bilansowe" dodaje się konta bilansowe:

"138 - Rachunki środków na prefinansowanie"
"257 - Należności z tytułu prefinansowania"
"268 - Zobowiązania z tytułu prefinansowania"
    
w ust 1.2 - "Konta pozabilansowe" dodaje się konto pozabilansowe 

"992-1 - Udzielone poręczenia finansowe"

2. w załączniku nr 2 - "Zasady i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych"
w pkt. I - "Zakładowy Plan Kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 
Powiatu Tarnogórskiego
w części 2. - "Część opisowa kont bilansowych"
w ust 2.1.   - "Konta bilansowe" dodaje się poniższe opisy kont bilansowych:

Konto 138 - "Rachunki środków na prefinansowanie"
Konto 138 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na wyodrębnionych 
rachunkach bankowych otwartych dla potrzeb operacji finansowych dotyczących 
prefinansowania w ramach pożyczek zaciągniętych z budżetu państwa na finansowanie 
zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Księgowanie na koncie 138 dokonuje się wyłącznie na podstawie dowodów bankowych
i musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 138 między księgowością jednostki
a księgowością banku.
Na stronie Wn konta 138 ujmuje się wpływy zaciągniętych pożyczek oraz środki
przeznaczone na ich spłatę. Na stronie Ma 138 ujmuje się wpłaty na cele określone w umowie pożyczki oraz zwroty pożyczek. Konto 138 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na wydzielonych rachunkach bankowych pożyczek na prefinansowanie.
Do konta 138 prowadzona jest ewidencja szczegółowa, która powinna zapewnić podział środków według rachunków bankowych oraz sposobów ich wykorzystania.

Konto 257 - "Należności z tytułu prefiansowania"
 
Konto 257 służy do ewidencji należności z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu Unii Europejskiej.
Na stronie Wn konta 257 ujmuje się powstanie i zwiększenie należności w ramach prefinansowania , a na stronie Ma - ich zmniejszanie.
Konto 257 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu pożyczek udzielonych w ramach  prefinansowania , a saldo Ma - stan nadpłat w należnościach z tytułu pożyczek dotyczących prefinansowania.
Prowadzona ewidencja szczegółowa do konta 257 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności z poszczególnymi kontrahentami według tytułów należności.

Konto 268 - "Zobowiązania z tytułu prefinansowania"

Konto 268 służy do ewidencji zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa w ramach prefinansowania na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Na stronie Wn konta 268 ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań zaciągniętych z tytułu pożyczek w ramach prefinansowania , a na stronie Ma ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w ramach prefiansowania.
Konto 268 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych w ramach prefinansowania, a saldo Ma stan zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek na prefinansowanie.
Prowadzona ewidencja szczegółowa do konta 268 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytułów zobowiązań.

w ust 2.2 - Konta pozabilansowe dodaje się opis konta pozabilansowego

Konto 992-1  -  Udzielone poręczenia finansowe"

Konto 992-1 służy do ewidencji udzielonych przez Powiat Tarnogórski poręczeń z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek czy innych zobowiązań oraz ich zmian.
Na stronie Wn ujmuje się uwolnienie poręczenia poprzez spłatę zobowiązań, na które udzielono poręczenia.
Na stronie Ma ujmuje się udzielenie poręczenia.
Księgowania operacji dokonuje się na podstawie kserokopii wyciągów bankowych podmiotów, którym udzielono poręczenia.
Konto 992-1 wykazuje jedno saldo po stronie Ma, które oznacza stan udzielonych poręczeń.


3. w załączniku nr 2 - " Zasady i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych"
w pkt. II - "Zakładowy Plan Kont dla jednostki budżetowej - Starostwa Powiatowego 
w części 1. - "Wykaz kont"
w ust 1.1.   - "Konta  bilansowe" dodaje się konta:

"015 - Mienie zlikwidowanych jednostek"
"855 - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek"
oraz wykreśla się konto:
"136 - Rachunki walutowe środków pomocowych"          


4. w załączniku nr 2 - " Zasady i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych"
w pkt. II - "Zakładowy Plan Kont dla jednostki budżetowej - Starostwa Powiatowego 
w części 2. - "Opis kont księgowych jednostki budżetowej"
w ust 2.1.   - "Konta  bilansowe" 
a) dodaje się poniższe opisy kont bilansowych:
         
Konto 015 - "Mienie zlikwidowanych jednostek"
Konto 015 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości mienia przyjętego przez Powiat po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej Powiatu.
Na stronie Wn  ewidencjonuje się w szczególności wartość mienia przyjętego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanej jednostki.
Na stronie Ma wartość mienia sprzedanego, przekazanego innym jednostkom nieodpłatnie lub
likwidację mienia.
Ewidencję analityczną do konta 015 prowadzi się w podziale na zlikwidowane jednostki a następnie na rodzaj przejętego mienia.
Konto 015 wykazuje saldo Wn, które oznacza stan mienia zlikwidowanych jednostek, które nie zostało sprzedane, przekazane innym jednostkom nieodpłatnie lub niezlikwidowane.

Konto 855 - "Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek"
Konto 855 służy do ewidencji równowartości przejętego przez organ mienia zlikwidowanych jednostek  organizacyjnych. Na stronie Wn ujmuje się zmniejszenie funduszu z tytułu sprzedaży, przekazania nieodpłatnego innym jednostkom albo z tytułu jego likwidacji zaś na stronie Ma równowartość mienia przejętego podaną w bilansach zlikwidowanych jednostek organizacyjnych wg wartości netto.
Do konta 855 prowadzi się ewidencję szczegółową obejmującą wartość mienia oddzielnie dla każdej zlikwidowanej jednostki.
Konto 855 wykazuje saldo Ma, które wyraża stan funduszu zlikwidowanych jednostek organizacyjnych.

b) usuwa się opis do konta 136 - Rachunki walutowe środków pomocowych

c) opis niżej wymienionych kont otrzymuje nowe brzmienie:
                                
Konto 131 - "Rachunki bieżące"
Konto 131 służy do ewidencji stanu i obrotów środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunkach bieżących zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych.
Na stronie Wn konta 131 ujmuje się wpływy środków na rachunek bankowy, a na stronie Ma - wypłaty środków z rachunku bankowego.
Konto 131 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bankowym.
Konto 740 - "Dotacje i środki na inwestycje"
Konto 740 służy do ewidencji dotacji otrzymywanych z budżetu, funduszy celowych i innych funduszy specjalnego przeznaczenia oraz od innych jednostek na finansowanie działalności podstawowej gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych .Na koncie tym księguje się również równowartość środków pieniężnych zakładów budżetowych i dochodów własnych oraz z zysku gospodarstw pomocniczych przekazanych lub przeznaczonych na finansowanie inwestycji.  Na koncie 740 nie ujmuje się dotacji otrzymanych z budżetu na finansowanie inwestycji zakładu budżetowego..
Na stronie Wn konta 740 ujmuje się:
1) dotacje przekazane na finansowanie działalności podstawowej samodzielnie bilansujących oddziałów zakładów budżetowych, w korespondencji z kontem 131 lub 240,
2) zwroty dotacji niewykorzystanych, nadmiernie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, w korespondencji z kontem 131 lub 225,
3) równowartość inwestycji sfinansowanych ze środków pieniężnych zakładów budżetowych i dochodów własnych oraz środków przekazanych z zysku gospodarstwa pomocniczego na inwestycje jednostki budżetowej,
4) wartość środków przeznaczonych na finansowanie planowanych inwestycji zakładów budżetowych, które przewidziano sfinansować z własnych przychodów ale w danym roku ich nie zakończono, wobec tego tworzy się rezerwę na przyszłe zobowiązania w korespondencji z kontem 840.
Na stronie Ma konta 740 ujmuje się:
1) dotacje otrzymane w ciągu roku  w korespondencji z kontem 131,
2) dotacje należne na podstawie przepisów i decyzji ale nie wpłacone na rachunek bankowy do ostatniego dnia danego okresu sprawozdawczego -  w korespondencji z kontem 225,
Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić możliwość ustalenia wysokości dotacji przypadających na poszczególne tytuły rozliczeń.
W końcu roku obrotowego saldo konta 740 zamyka się dwoma saldami, które przenosi się:
1) saldo Wn oznaczające wartość dotacji przekazanych oraz wykorzystanych lub przeznaczone środki na inwestycje - na stronę Wn konta 860,
2) saldo Ma oznaczające wartość dotacji otrzymanych -na stronę Ma konta 860.
Na koniec roku konto 740 nie wykazuje salda
Konto 820 - "Rozliczenie wyniku finansowego"
Konto 820 służy do ewidencji rozliczenia wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych pozostającego do ich dyspozycji oraz nadwyżki środków obrotowych w zakładach budżetowych i nadwyżki dochodów własnych jednostek budżetowych.
Na stronie Wn konta 820 ujmuje się podział wyniku finansowego oraz należne lub dokonane wpłaty do budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych
i nadwyżki dochodów własnych jednostek budżetowych. Na stronie Ma konta 820 ujmuje się przeniesienie salda konta w roku następnym, pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, na konto 800.

Konto 860 - "Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy"
Konto 860 służy do ustalania wyniku finansowego jednostki oraz bieżącej ewidencji strat i zysków nadzwyczajnych.
W ciągu roku obrotowego jednostki ujmują na stronie Wn konta 860 straty nadzwyczajne, a na stronie Ma - zyski nadzwyczajne.
W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę:
1) poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem 400, 401,
2) wartości sprzedanych materiałów, w korespondencji z kontem 760,
3) dotacji przekazanych na finansowanie działalności podstawowej samodzielnie bilansujących oddziałów zakładów budżetowych oraz równowartość własnych przychodów zakładów budżetowych wykorzystanych lub przeznaczonych na inwestycje w zakładach budżetowych, a także wartość dochodów własnych wykorzystanych lub przeznaczonych na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych w korespondencji z kontem 740,
4) kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 750, oraz pozostałych kosztów operacyjnych, w korespondencji z kontem 760,
5) obowiązkowych zmniejszeń wyniku finansowego, w korespondencji z kontem 870.
Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę:
1) uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7,
2) dotacji otrzymanych na finansowanie działalności podstawowej, w korespondencji z kontem 740,
3) pokrycia kosztów amortyzacji, w korespondencji z kontem 761.
Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn - stratę netto, saldo Ma - zysk netto. Saldo przenoszone jest w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego na konto 800.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu oraz Naczelnikowi Wydziału Budżetu i Finansów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia
30 września 2005 r.
 
Dokument utworzono: Wydział Budżetu i Finansów
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-04-11

Wyświetleń: 1354

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-04-11

« POWRÓT

WYDRUK