» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 30/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. ws. zmiany Zarządz. Starosty Pow. Tarn. nr 16.2004 z dn. 10.02.2004 ws. zasad i trybu i proc. przeprowadzenia kontroliSymbol: EO.0716-7/20/06

Zarządzenie nr 30/2006
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 28 lutego 2006 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 16/2004 z dnia 10 lutego 2004 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli
w Starostwie Powiatowym oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych

Na podstawie art.34 i 35 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz.U. nr 142 z 2001, poz.1592 ze zm.) oraz § 46 ust.1 pkt.2 lit.b) Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (wprowadzonego uchwałą nr XLIV/431/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z 29.12.2005 roku)

zarządzam co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 do Zarządzenia Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 16/2004 z dnia 10 lutego 2004 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych wprowadza się następujące zmiany:

1. Rozdział IV otrzymuje brzmienie:
"IV.  ZASADY POSTĘPOWANIA W TRAKCIE KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH STAROSTWA" .
2. Po rozdziale IV dodaje się rozdział V. "ZASADY POSTĘPOWANIA W TRAKCIE KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH"  w brzmieniu:

" § 27
1. Kontrolę zewnętrzną w powiatowych jednostkach organizacyjnych, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z odrębnych przepisów, wykonują:
a) organy administracji państwowej,
b) organy kontroli specjalistycznej w zakresie określonym w przepisach o ich powołaniu,
c) Komisja Rewizyjna Powiatu,
d) inne komisje na podstawie odrębnych uprawnień.
2. W przypadku kontroli zewnętrznej, wykonywanej w powiatowych jednostkach organizacyjnych, kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej niezwłocznie po zakończeniu kontroli przekazuje Staroście informację o wynikach kontroli zawierającą ustalenia, zalecania oraz wnioski kontrolujących."

§ 2

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Kontroli
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-03-08

Wyświetleń: 1096

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-03-08

« POWRÓT

WYDRUK