» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 18/2006 z dnia 2 lutego 2006 r. ws. powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa obiektów budowlanych na terenie Powiatu TarnogórskiegoSymbol: EO.0716-7/12/06

Zarządzenie nr 18/2006
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 2 lutego 2006 roku

w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa obiektów budowlanych na terenie Powiatu Tarnogórskiego.

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r. z póżn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. W celu przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa obiektów budowlanych powołuję zespół kontrolny w składzie:
Przewodniczący: - Pani Irena HRYNKIEWICZ - Powiatowy Inspektor Nadzoru        Budowlanego
Członkowie: - kpt. Piotr KRĘŻEL - Z-ca Dowódcy JRG PSP w Tarnowskich Górach
                  - sierż. Grzegorz LIZUREJ - Referent Sekcji Prewencji KPP w Tarnowskich  Górach
2. W pierwszej kolejności kontrolą objąć należy budynki wielkoprzemysłowe, poczynając od tych, w których może przebywać ludność (Park Wodny, supermarkety, hale sportowe, centra handlowe, szkoły, kina).

§ 2

Kontrole przeprowadzić w zakresie określonym:
1. Przepisami prawa budowlanego.
2. Rozporządzeniem porządkowym nr 01/2006r. Wojewody Śląskiego z dnia 29 stycznia 2006 roku w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu.

§ 3

Przewodniczący zespołu do dnia 06. 02. 2006r. zobowiązany jest do przekazania Staroście Powiatu Tarnogórskiego pisemnej informacji o przeprowadzonych kontrolach i ich efektach.

§ 4

Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Służb, Straży i Reagowania Kryzysowego
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-02-16

Wyświetleń: 1047

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-02-16

« POWRÓT

WYDRUK