» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 6/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r. ws. systemu zabezpieczania i używania pieczęci oraz pieczęci urzędowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach



Symbol: EO.0716-7/4/06

ZARZĄDZENIE NR 6/2006
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 13 stycznia 2006 r.

w sprawie systemu zabezpieczania i używania pieczęci oraz pieczęci urzędowych
w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz § 55 ust. 1 Statutu Powiatu Tarnogórskiego

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Użyte w niniejszym zarządzeniu określenie "pieczęć" oznacza odpowiednio:
a) pieczęć urzędową - pieczęć okrągłą z wizerunkiem herbu powiatu pośrodku i nazwą w otoku odpowiednio:
· Rada Powiatu Tarnogórskiego,
· Zarząd Powiatu Tarnogórskiego,
· Starosta Tarnogórski,
· Przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego,
· Powiat Tarnogórski,
b) pieczęć - stemple lub ich wizerunki nagłówkowe, imienne do podpisu,
z upoważnienia, w zastępstwie i.t.p.
2. Użyte w niniejszym zarządzeniu określenie "rejestr" - oznacza rejestr pod nazwą "Ewidencja wydawanych pieczątek", prowadzony przez Wydział Organizacyjny.

§ 2

Pieczęcie deponowane są w kasetkach metalowych - odrębnych dla każdej komórki organizacyjnej - po zakończeniu godzin pracy w danym dniu, w Sekretariacie Starosty przez następujące komórki:
1. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem pracownikowi obsługującemu sekretariat Starosty Powiatu oraz pieczęcie okrągłe: Zarząd Powiatu Tarnogórskiego, Starosta Tarnogórski, Powiat Tarnogórski,
2. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem pracownikowi obsługującemu sekretariat Wicestarosty Powiatu,
3. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem pracownikowi obsługującemu sekretariat Sekretarza Powiatu i Członka Zarządu,
4. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem Wydziałowi Transportu i Dróg Publicznych,
5. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych,
6. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem Wydziałowi Edukacji i Kultury Fizycznej,
7. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem Pełnomocnikowi ds. Osób Niepełnosprawnych,
8. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem Powiatowemu Konserwatorowi Zabytków,
9. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem Wydziałowi Gospodarki Mieniem,
10. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem dla Biura ds. Inwestycji,
11. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem dla Biura ds. Strategii i Funduszy Zewnętrznych,
12. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem Wydziałowi Organizacyjnemu, w tym:
· pracownikowi obsługi Zarządu Powiatu,
· pracownikowi ds. zamówień publicznych,
· pracownikom Kancelarii Starostwa,
13. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem dla Biura Rady Powiatu  oraz pieczęcie okrągłe: Rada Powiatu Tarnogórskiego, Przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego,
14. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem Zespołowi Radców Prawnych,
15. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem dla Biura Kadr,

§ 3

Następujące komórki organizacyjne deponują pieczęcie w kasetkach metalowych,
a następnie w szafach metalowych lub sejfach - w pomieszczeniach wskazanych odpowiednio przez naczelnika lub kierownika komórki:
1. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem Wydziałowi Kontroli,
2. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem dla Biura ds. Audytu
3. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Służb, Straży i Reagowania Kryzysowego,
4. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem Geodecie Powiatowemu,
5. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem Powiatowemu Zespołowi ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
6. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem Wydziałowi Architektury i Budownictwa,
7. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
8. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami i Członkowi Zarządu,
9. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem Wydziałowi Kultury, Promocji i Integracji Europejskiej,
10. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem Wydziałowi Budżetu i Finansów,
11. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem Wydziałowi Komunikacji,
12. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów,

§ 4

Naczelnicy/kierownicy komórek organizacyjnych wyznaczą pracownika odpowiedzialnego za prawidłowe odbieranie, zdawanie pieczęci i oznakowywanie pism, decyzji i innych dokumentów właściwymi pieczęciami.

§ 5

Uchyla się zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 36/2003 z dnia 30 lipca 2003 r.

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-02-16

Wyświetleń: 1208

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-02-16

« POWRÓT

WYDRUK