» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego » Rok 2020

Wystąpienie pokontrolne - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich GórachSymbol: KNT.1712.2.2020

Tarnowskie Góry, dnia 09.11.2020 r.


KNT.1712.2.2020

Pani
Irena Gatys
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE


       Na podstawie §26 ust.1 Zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznych (zarządzenie nr 97/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02 października 2018 roku), w związku z przeprowadzoną kontrolą w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry w temacie: „Prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych”, przesyłam niniejsze wystąpienie pokontrolne.
       W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w okresie od 02.07.2020r. do 23.10.2020 r. stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1.doręczanie pism tylko jednej stronie w postępowaniach administracyjnych wszczętych na skutek podania złożonego przez dwie strony, w sprawach znak akt: OŚR.6124.33.2019, OŚR.6124.35.2019, OŚR.6124.95.2019, OŚR.6124.148.2019, OŚR.6124.246.2019, OŚR.6124.247.2019, OŚR.6124.297.2019, OŚR.6124.303.2019, OŚR.6124.305.2019, co niezgodne jest z art. 40 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity   D.U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami), 
2.podanie w uzasadnieniu decyzji administracyjnej art. 12a pkt 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U z 2017 roku, poz. 1161), jako podstawy prawnej zwolnienia z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej na cele budownictwa mieszkaniowego do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego w sprawach znak akt: OŚR.6124.229.2019, OŚR.6124.242.2019, OŚR.6124.247.2019, OŚR.6124.303.2019, OŚR.6124.305.2019,
3.doręczenie decyzji administracyjnej stronie oraz nie doręczenie jej ustanowionemu przez stronę pełnomocnikowi, w postepowaniu administracyjnym znak sprawy: OŚR.6124.428.2019, co niezgodne jest z art. 40 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego,
       W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KNT.1712.2.2020, wnoszę o:
1.doręczanie pism wszystkim stronom postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 40 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity   D.U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami),
2.podawanie w uzasadnieniach decyzji prawidłowej podstawy prawnej zwolnienia z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej na cele budownictwa mieszkaniowego do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego, zgodnie z art. 12a pkt 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U z 2017 roku, poz. 1161),
3.doręczanie decyzji administracyjnej pełnomocnikowi strony, w przypadku jego ustanowienia przez stronę, zgodnie z  art. 40 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego,
       Na podstawie § 26 ust. 6 Zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznych (zarządzenie nr 97/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02 października 2018 roku), proszę o udzielenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

 

 


Dokument sporządzili:
Główny specjalista w Wydziale Kontroli Bogdan Droś,
Inspektor w Wydziale Kontroli Andrzej Dembończyk,
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala


Osoba wprowadzająca dokument: Bogdan Droś

Data dokumentu: 2020-11-09

Data wprowadzenia: 2020-11-23

Wyświetleń: 154

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Bogdan Droś, dnia: 2020-11-10
Edycja dokumentu: Bogdan Droś, dnia: 2020-11-23
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK