» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Projekty uchwał » Projekty uchwał z poprzednich sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2020 rok

Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 15 grudnia 2020 roku

Załączniki:
1) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028
3) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków
4) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028
5) w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok
6) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2020 rok
7) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok
8) w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok
9) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok
10) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok

Data wprowadzenia: 2020-12-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 24 listopada 2020 roku

Załączniki:
1) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028
3) zmieniający uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Data wprowadzenia: 2020-11-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 27 października 2020 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ...
2) w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2021 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
3) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028
5) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu ...
6) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LIV/427/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 września 2018 roku w sprawie Statutu Powiatu Tarnogórskiego

Data wprowadzenia: 2020-10-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 29 września 2020 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za rok 2019
2) w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/259/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych miesięcznych diet radnych Rady Powiatu ...
3) zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
4) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028

Data wprowadzenia: 2020-09-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 25 sierpnia 2020 roku

Załączniki:
1) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028
3) w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za rok 2019
4) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tarnowskich Górach przy ul. Henryka Sienkiewicza 6
5) zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Tarnogórskiego
6) zmieniająca uchwałę w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana T.F. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Data wprowadzenia: 2020-08-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 8 lipca 2020 roku

Załączniki:
1) w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego za 2019 rok
2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2019r.-31.12.2019r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2019 rok
3) w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2019 rok
4) w sprawie nieprzyznania nagrody „Orła i Róży” dla zasłużonych dla Powiatu Tarnogórskiego w 2020 roku

Data wprowadzenia: 2020-06-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 23 czerwca 2020 roku

Załączniki:
1) w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej nr 2 w Tarnowskich Górach przy ul. Henryka Sienkiewicza 6
2) w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w Tarnowskich Górach przy ul. Henryka Sienkiewicza 6
3) w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tarnowskich Górach przy ul. Henryka Sienkiewicza 6
4) w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1, Szkoły Policealnej nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych do Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach przy ul.
5) w sprawie zmiany uchwały nr III/41/2003 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2003 roku w sprawie ustanowienia nagrody "Orła i Róży" dla zasłużonych dla Powiatu Tarnogórskie
6) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028

Data wprowadzenia: 2020-06-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 26 maja 2020 roku

Załączniki:
1) w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2019 rok oraz Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie ...
2) w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2020 roku za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Tarnogórskiego
3) w sprawie przekazania Gminom Powiatu Tarnogórskiego zadania związanego z przygotowaniem i zapewnieniem działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach
4) w sprawie przyjęcia informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Powiatu Tarnogórskiego
5) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028
7) w sprawie likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach oraz szkół wchodzących w jego skład
8) w sprawie wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w VI Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Techniczno-Usł
9) w sprawie zamiaru utworzenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z siedzibą w Tarnowskich Górach

Data wprowadzenia: 2020-05-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 28 kwietnia 2020 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2019
2) w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dz
3) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2020 rok
4) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028
6) w sprawie zasad i procedur budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego
7) w sprawie wyłączenia III Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26
8) w sprawie likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26
9) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana T.F. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w ...
10) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
11) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
12) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Data wprowadzenia: 2020-04-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 25 lutego 2020 roku

Załączniki:
1) w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej
2) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
3) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028
5) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana T.F. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w ...

Data wprowadzenia: 2020-02-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 28 stycznia 2020 roku

Załączniki:
1) w sprawie ustalenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka
2) w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach oraz szkół wchodzących w jego skład
3) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskie na 2020 rok
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028

Data wprowadzenia: 2020-01-21

WIĘCEJ »