» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Projekty uchwał » Projekty uchwał z poprzednich sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2019 rok

Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 17 grudnia 2019 roku

Załączniki:
1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028
2) w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
3) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Tarnogórskiego
4) w sprawie oddelegowania radnych Powiatu Tarnogórskiego do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
5) w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
6) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
7) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
8) w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana T.F. na dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach
9) w sprawie przyjęcia od Wojewody Śląskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej
10) w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26
11) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok
12) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028
13) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Data wprowadzenia: 2019-12-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 26 listopada 2019 roku

Załączniki:
1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Tarnogórskiego
2) w sprawie zmiany uchwały nr V/70/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
3) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028
5) w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/305/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu ...

Data wprowadzenia: 2019-11-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 29 października 2019 roku

Załączniki:
1) w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego
2) w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ...
3) w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2020 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
4) w sprawie zmiany uchwały nr III/53/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia "rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych" w oświato
5) w sprawie wyrażenia zamiaru przystąpienia przez Powiat Tarnogórski do realizacji wraz z Nadleśnictwem Świerklaniec wspólnego przedsięwzięcia pn. "Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiato
6) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok
7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028

Data wprowadzenia: 2019-10-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 24 września 2019 roku

Załączniki:
1) w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 3301S - ulicy Małej w Tarnowskich Górach
2) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach
3) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 2 w Zespole SzkĂ
4) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 4 w Zesp
5) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 5 w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 5 w Wieloprofilowym Zespole .
6) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 6 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 6 w Zespole Szkó
7) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 7 w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 7 w Zespole ...
8) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 9 w Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 9 w
9) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 12 w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 12
10) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. ..
11) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. ...
12) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w ...
13) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach w czteroletnie III Liceum
14) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach w czteroletnie VI
15) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 13 w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie w pięcioletnie Technikum nr 13 w Zespole Szkół ...
16) w sprawie zmiany uchwały nr V/70/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
17) w sprawie przekazania Gminie Radzionków realizacji zadania publicznego w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Radzionków
18) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Data wprowadzenia: 2019-09-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekt uchwały na sesję w dniu 17 września 2019 roku

Załączniki:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028

Data wprowadzenia: 2019-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 27 sierpnia 2019 roku

Załączniki:
1) w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 3311S - ulicy 1 Maja i ulicy Fabrycznej w Kaletach
2) w sprawie wyłączenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 11 z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie z siedzibą przy ul. Zofii Nałkowskiej 2
3) w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 11 w Radzionkowie z siedzibą przy ul. Zofii Nałkowskiej 2
4) w sprawie wyłączenia Technikum nr 13 z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie z siedzibą przy ul. Zofii Nałkowskiej 2
5) w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie z siedzibą przy ul. Zofii Nałkowskiej 2
6) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LVI/509/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, ...
7) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Tarnogórskiego od dnia 1 września 2019 roku
8) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XIII/146/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2011 roku w sprawie przyjęcia "Zasad korzystania z herbu, flag ...
9) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLVII/462/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2013 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami ...
10) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach
11) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 2 w Zespole SzkĂ
12) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 4 w Zesp
13) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 5 w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 5 w Wieloprofilowym Zespole .
14) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 6 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 6 w Zespole Szkó
15) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 7 w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 7 w Zespole Szkół
16) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 9 w Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 9 ..
17) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 12 w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 12
18) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące ...
19) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące ...
20) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie ...
21) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach w czteroletnie III Liceum
22) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach w czteroletnie VI
23) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Liceum Plastycznego - wchodzącego w skład Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Liceu
24) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok
25) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028
26) w sprawie rezygnacji Powiatu Tarnogórskiego z członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11"
27) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach w Szkołę Policealną nr 2 dla osób posiadajÄ
28) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 1 oraz Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Zespole Szkół Chemiczno- Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii .
29) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 13 w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie w pięcioletnie Technikum nr 13 w Zespole Szkół ...

Data wprowadzenia: 2019-08-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 14 czerwca 2019 roku

Załączniki:
1) w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2019 roku za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Tarnogórskiego
2) w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego za 2018 rok
3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2018r.-31.12.2018r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2018 rok
4) w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2018 rok
5) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok
6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028

Data wprowadzenia: 2019-06-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 28 maja 2019 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za rok 2019
2) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim za rok 2018"
3) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Świerklaniec darowizny działki gruntu nr 368/1 położonej w Gminie Świerklaniec, obręb Nakło Śląskie, stanowiącej własność Powiatu Ta
4) w sprawie apelu do władz publicznych Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie skutecznych działań i likwidację zagrożeń jakie stwarzają odpady niebezpieczne po przedsiębiorstwie państwowym Zakł
5) w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Tarnogórskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontr
6) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok
7) w sprawie zmiany uchwały nr LII/409/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Tarnogórskiego oraz określenia zasad ich zbywania ...
8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028
9) w sprawie zasad i procedur przeprowadzenia głosowania społecznego na terenie Powiatu Tarnogórskiego celem realizacji części budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2020 w formie budżetu partycyp
10) w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pana K.W. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
11) w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pana D.F. na Starostę Tarnogórskiego
12) w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie na dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w ...

Data wprowadzenia: 2019-05-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 30 kwietnia 2019 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Powiatu Tarnogórskiego
2) w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2019-2022
3) w sprawie przekazania Gminom Powiatu Tarnogórskiego zadania Powiatu Tarnogórskiego związanego z przygotowaniem i zapewnieniem działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ...
4) w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży pobierającej naukę na terenie Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2023
5) w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania Stypendiów Powiatu Tarnogórskiego uzdolnionej młodzieży pobierającej naukę na terenie Powiatu Tarnogórskiego
6) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok
7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028
8) w sprawie przyznania Nagrody "Orła i Róży" dla dr n. med. Beaty Poprawy
9) w sprawie przyznania Nagrody "Orła i Róży" dla Mariana Janoszki
10) w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panią T.Ś. na Starostę Tarnogórskiego
11) w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana K.W. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych

Data wprowadzenia: 2019-04-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 27 marca 2019 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za rok 2018 oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu ...
2) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach w 2018 roku
3) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok
4) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028
6) w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana D.F. na Starostę Tarnogórskiego

Data wprowadzenia: 2019-03-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 26 lutego 2019 roku

Załączniki:
1) w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej
2) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok
3) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028
5) w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Przewodniczącą MOZ NSZZ "Solidarność" Oświata Ziemi Tarnogórskiej na Starostę Tarnogórskiego
6) w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez pana Marcina Ziaję

Data wprowadzenia: 2019-02-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 31 stycznia 2019 roku

Załączniki:
1) w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXI/266/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia "Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnego Dla Osób Stosuj
2) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowemu Młodzieżowemu Domowi Kultury im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu
3) w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz ...
4) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028
6) w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26
7) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 13 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2
8) w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 11 w Radzionkowie z siedzibą przy ul. Zofii Nałkowskiej 2
9) w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez państwa K. i M.W. na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach
10) w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pana R.L. na Starostę Tarnogórskiego
11) w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pana R.L. na Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach
12) w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego przez pana R.L.
13) w sprawie oddelegowania radnych Powiatu Tarnogórskiego do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
14) w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez Przewodniczącą MOZ NSZZ Solidarność Oświata Ziemi Tarnogórskiej na Starostę Tarnogórskiego

Data wprowadzenia: 2019-01-24

WIĘCEJ »