» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Projekty uchwał » Projekty uchwał z poprzednich sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2018 rok

Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 18 grudnia 2018 roku

Załączniki:
1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028
2) w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok
3) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2028
5) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków
6) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Tarnogórskiego - Przewodniczącego Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
7) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2019 rok
8) w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2019 rok
9) w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na 2019 rok
10) w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/259/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych miesięcznych diet radnych Rady Powiatu w ...

Data wprowadzenia: 2018-12-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 30 października 2018 roku

Załączniki:
1) w sprawie wyrażenia zamiaru przystąpienia przez Powiat Tarnogórski do realizacji wraz z Nadleśnictwem Świerklaniec wspólnego przedsięwzięcia pn. "Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi p
2) w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dział
3) w sprawie trybu powołania członków, organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach
4) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2028

Data wprowadzenia: 2018-10-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 25 września 2018 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia Informacji o stanie środowiska na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2017 roku
2) w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 3263S - ulicy Schwallenberga w Radzionkowie
3) w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2019 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
4) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2028
6) w sprawie Statutu Powiatu Tarnogórskiego
7) w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panie I.Ś. oraz K.G. na Krzysztofa Łozińskiego członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Data wprowadzenia: 2018-09-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 28 sierpnia 2018 roku

Załączniki:
1) w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dz
2) w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/386/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji O
3) w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 3263S - ulicy Schwallenberga w Radzionkowie
4) w sprawie wyrażenia zamiaru przystąpienia przez Powiat Tarnogórski do realizacji wraz z Nadleśnictwem Świerklaniec wspólnego przedsięwzięcia pn. "Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi .
5) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Tarnowskie Góry zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych znajdującymi się na terenie Gminy Tarnowskie Góry oraz wspólnej realizacji pr
6) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok
7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2028
8) w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego
9) w sprawie zmiany uchwały nr XIII/146/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2011 roku w sprawie przyjęcia "Zasad korzystania z herbu, flag i innych weksyliów Powiatu Tarnogó
10) w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panie I.Ś. oraz K.G. na Krzysztofa Łozińskiego członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
11) w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panie I.Ś. oraz K.G. na naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego .
12) w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panie I.Ś. oraz K.G. na Wójta Gminy Zbrosławice

Data wprowadzenia: 2018-08-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 31 lipca 2018 roku

Załączniki:
1) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2018
2) w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Tarnogórskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2028

Data wprowadzenia: 2018-07-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 19 czerwca 2018 roku

Załączniki:
1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2017r.-31.12.2017r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2017 rok
2) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2017 rok
3) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok
4) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok
5) w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Tarnogórskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2026
7) w sprawie zasad i procedur przeprowadzenia głosowania społecznego na terenie Powiatu Tarnogórskiego celem realizacji części budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2019 w formie budżetu partycyp
8) w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/360/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego .
9) w sprawie podziału Powiatu Tarnogórskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych
10) w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/298/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Tarnogórskiego - Przewodniczącego Zarządu Powiatu ...

Data wprowadzenia: 2018-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 29 maja 2018 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za rok 2017
2) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok
3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2026

Data wprowadzenia: 2018-05-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim za rok 2017"
2) w sprawie przyjęcia informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Powiatu Tarnogórskiego
3) w sprawie przekazania Gminom Powiatu Tarnogórskiego zadania związanego z przygotowaniem i zapewnieniem działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach
4) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok
5) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2026
6) w sprawie przyznania Nagrody "Orła i Róży" dla Senator Marii Pańczyk-Pozdziej
7) w sprawie przyznania Nagrody "Orła i Róży" dla Pana Józefa Kalinowskiego

Data wprowadzenia: 2018-04-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 27 marca 2018 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2017
2) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
3) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Data wprowadzenia: 2018-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 27 lutego 2018 roku

Załączniki:
1) w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2017 rok oraz Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu ..
2) w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej
3) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2015-2017" za rok 2017
4) w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2018-2020"
5) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok
6) w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2018 roku za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Tarnogórskiego
7) w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne na Fundusz Wsparcia Policji
8) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok
9) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2026
10) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dla ...

Data wprowadzenia: 2018-02-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 23 stycznia 2018 roku

Załączniki:
1) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2026
3) w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panie I.Ś. oraz K.G. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Data wprowadzenia: 2018-01-16

WIĘCEJ »