» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegoOTWARTE DANE I PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

7 września 2021 r. r. weszła w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2021.1641 z dnia 2021.09.07), która określa zasady otwartości danych, zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje.

Zgodnie z ww. ustawą informacje sektora publicznego – to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącej w posiadaniu podmiotu zobowiązanego.

Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie
przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

Otwarte dane – to informacje sektora publicznego, które mogą być swobodnie używane, ponownie wykorzystywane
i rozpowszechniane przez każdego – ewentualnie z podaniem źródła i zasad rozpowszechniania.

Otwarte dane charakteryzują się:

- swobodnym dostępem do całości zasobu,

- bezpłatnym udostępnieniem (odpłatnym wyłącznie w zakresie kosztów końcowych poniesionych w związku
   z reprodukowaniem, udostępnianiem, i rozpowszechnianiem),

- udostępnieniem w formie możliwej do przetwarzania,

- z licencją do ponownego wykorzystania i rozpowszechniania dla wszystkich grup bez ograniczeń.

 

Zgodnie z ustawą – prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przysługuje każdemu.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach,
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Ustawa w art. 6 określa też ograniczenia w korzystaniu z prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego wynikające m.in.:

 • z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych;
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne);
 • z przepisów innych ustaw;
 • z praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany.

 

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego

Zasada niedyskryminacji – podmiot zobowiązany w porównywalnych sytuacjach udostępnia lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania na takich samych zasadach.

W przypadku gdy ponowne wykorzystywanie jest dokonywane przez użytkowników będących podmiotami wykonującymi zadania publiczne w ramach działalności wykraczającej poza realizację takich zadań, warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie określa się na takich samych zasadach jak w przypadku innych użytkowników.

Zasada niewyłączności – podmiot zobowiązany, który udostępnia lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, nie ogranicza korzystania z tych udostępnianych lub przekazanych informacji przez innych użytkowników.

W przypadku gdy wykonywanie zadań publicznych wymaga ograniczenia korzystania z informacji sektora publicznego przez innych użytkowników, podmiot zobowiązany może zawrzeć z użytkownikiem umowę
o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z tych informacji.

Umowa o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego podlega co najmniej raz w roku ocenie podmiotu zobowiązanego w zakresie dalszego istnienia powodów jej zawarcia. Jeżeli w wyniku oceny podmiot zobowiązany stwierdzi ustanie powodów jej zawarcia, niezwłocznie wypowiada umowę.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ponownego wykorzystywania bezwarunkowo, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.

Określa się następujące warunki dla ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej:

 1. informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach;
 2. należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji;
 3. jeśli pozyskana treść informacji będzie modyfikowana należy zamieścić adnotację o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania;
 4. jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić
  w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia;
 5. poinformowanie, iż organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Określone przez podmiot zobowiązany warunki ponownego wykorzystywania są obiektywne, proporcjonalne, niedyskryminacyjne oraz nie ograniczają w sposób nieuzasadniony możliwości ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano
  o braku takich  warunków  lub opłat,
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu
  do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (adres: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry),
 •  w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP (ESP ePUAP: /33o3v5levb/SkrytkaESP)
 • e-mailem na adres Kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach kancelaria@tarnogorski.pl

Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w art. 39 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

W szczególności powinien zawierać:

1) nazwę podmiotu zobowiązanego,

2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie   odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,

3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania,

4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,

5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej – także wskazanie formantu danych

6) wskazanie:

 1. sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób

albo

 1. sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie jego rozpatrzenia, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku wraz z zawiadomieniem wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia.

Po rozpatrzeniu wniosku organ zobowiązany:

 • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę (wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego);
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić organ zobowiązany o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny
z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, w drodze decyzji, rozstrzyga
o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.


Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

Informacja sektora publicznego wytworzona w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie.

Zgodnie jednak z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania
lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystanie,
które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty
nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej celem ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Katarzyna Kosk

Data wprowadzenia: 2022-05-26

Wyświetleń: 180

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Katarzyna Kosk, dnia: 2022-05-26
Edycja dokumentu: Katarzyna Kosk, dnia: 2022-05-26
Edycja dokumentu: Katarzyna Kosk, dnia: 2022-05-26
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK