» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego » Rok 2017

Wystąpienie pokontrolne - Wydział Gospodarczy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich GórachSymbol: AKN.1712.5.2017

Tarnowskie Góry, dnia 18.09.2017 roku
 
AKN.1712.5.2017
 
Pan
Dariusz Łuczak
Naczelnik
Wydziału Gospodarczego 
Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach
 
 
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
 
           Na podstawie § 31 zarządzenia nr 48/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 października 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz w powiatowych służbach, inspekcjach i strażach związanych z budżetem Powiatu Tarnogórskiego, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Wydziale Gospodarczym Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, przesyłam Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne. 
       W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w temacie: „Prawidłowość procedury udzielania zamówień publicznych realizowanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych” oraz prawidłowość realizacji zarządzenia nr 38/2013 Starosty Tarnogórskiego z 24.04.2013 roku z późn. zm. w sprawie odpowiedzialności pracowników za szkodę wyrządzoną w mieniu pracodawcy” stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Pana jednostce wystąpiła nieprawidłowość polegająca na:
1.braku daty złożenia podpisu osoby sporządzającej na siedmiu umowach zlecenia dotyczących realizacji zamówienia publicznego znak: AZ.272.3.21.2017, umowie nr 4/GO/2017 z dnia  02.02.2017 roku oraz umowie nr GO-6/2017 z dnia  02.02.2017 roku, co  niezgodne jest  z § 3 ust. 2 w związku z § 2 ust.5 pkt.1 zarządzenia nr 91/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15.09.2017 roku w sprawie ustalenia procedury  opiniowania, podpisywania i rejestracji umów i porozumień w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach  oraz wprowadzenia  wzoru umów, porozumień i aneksów do umów i porozumień zawieranych  przez Powiat Tarnogórski ,
2.braku sporządzania i aktualizacji protokołów powierzenia i przekazania bezpośrednim przełożonym rzeczowych składników  majątkowych w zakresie ewidencji środków trwałych, wartości  niematerialnych i prawnych dotyczących sprzętu komputerowego i oprogramowania, co  niezgodne jest  z § 2 oraz § 3 ust.1 zarządzenia nr 38/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24.04.2013 rokuze zmianami w sprawie odpowiedzialności pracowników za szkodę wyrządzoną w mieniu pracodawcy
       W związku z  kontrolą,   której wyniki,  zostały  przedstawione   w  protokole  kontroli    znak  akt    AKN.1712.5.2017  zobowiązuję do:
1.opatrywania umów datą złożenia podpisu przez osobę sporządzającą , zgodnie z § 3 ust. 2, w związku z § 2 ust.5 pkt.1 zarządzenia nr 91/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15 września 2017 roku w sprawie ustalenia procedury opiniowania, podpisywania i rejestracji umówi porozumień w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz wprowadzenia wzoru umów, porozumień i aneksów do umów i porozumień zawieranych przez Powiat Tarnogórski,
2.sporządzenia i aktualizacji protokołów powierzenia i przekazania bezpośrednim przełożonym rzeczowych składników  majątkowych, zgodnie z zarządzeniem nr 38/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24.04.2013 roku ze zmianami w sprawie odpowiedzialności pracowników za szkodę wyrządzoną w mieniu pracodawcy.
    Jednocześnie oczekuję od Pana w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji wskazującej sposób realizacji zalecenia pokontrolnego.
 
Dokument sporządził: Inspektor w Wydziale Kontroli Bogdan Droś
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala

Osoba wprowadzająca dokument: Bogdan Droś

Data dokumentu: 2017-09-18

Data wprowadzenia: 2017-09-27

Wyświetleń: 738

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Bogdan Droś, dnia: 2017-09-27
Edycja dokumentu: Bogdan Droś, dnia: 2017-09-27
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK