» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego » Rok 2017

Wystąpienie pokontrolne - Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tarnowskich GórachSymbol: AKN.1712.1.2017

    Tarnowskie Góry, dnia 28.04.2017

 

AKN.1712.1.2017

 


Pan
Henryk Bonk
p.o. Naczelnik
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE


        Na podstawie § 31 zarządzenia nr 48/2015  Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 października 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz w powiatowych służbach, inspekcjach i strażach związanych z budżetem Powiatu Tarnogórskiego, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Tarnowskich Górach przesyłam Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.
      W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w temacie: „Prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych oraz postępowań przetargowych na zbycie nieruchomości”, stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanym przez Pana Wydziale wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1. Zawiadomieniu stron postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie, po upływie terminu określonego w art. 35 § 3 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z późn. zm.), w postępowaniu administracyjnym znak:
• GN.6821.1.1.2015 w przedmiocie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
• GN.Z.6821.1.7.2012 w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości,
• GN.6845.26.2015 w przedmiocie oddania w użytkowanie nieruchomości zajętej pod Rodzinny Ogród Działkowy,
co stanowi naruszenie art. 36 § 1 w związku z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego.
2. Braku zawiadomienia stron postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie, w postępowaniu administracyjnym znak:
• GN.6820.1.8.2015 w przedmiocie przekazania nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz innego podmiotu,
• GN.683.2.2016 w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne,
• GN.6821.1.7.2014 w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości,
• GN.6844.2.14.2016 w przedmiocie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach,
co stanowi naruszenie art. 36 § 1 w związku z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego.
3. Zawiadomieniu stron postępowania o kolejnym niezałatwieniu sprawy w terminie, po upływie terminu ustalonego w poprzednim zawiadomieniu, w postępowaniu administracyjnym znak:
• GN.6821.1.1.2015 w przedmiocie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
• GN.Z.6821.1.16.2012 w przedmiocie ustalenia odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
• GN.Z.6821.1.7.2012 w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości,
• GN.6845.26.2015 w przedmiocie oddania w użytkowanie nieruchomości zajętej pod Rodzinny Ogród Działkowy,
• GN.6825.3.2016 w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
• GN.6821.1.7.2014 w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości,
co stanowi naruszenie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego.
4. Braku pouczenia strony o możliwości skorzystania z uprawnień dotyczących czynnego udziału w każdym stadium postępowania poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w postępowaniu administracyjnym znak: GN.6844.2.5.2016 w przedmiocie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości, co jest niezgodne z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego.
5. Zawiadomieniu stron postępowania o miejscu i terminie oględzin nieruchomości bez zachowania siedmiodniowego terminu gwarancyjnego, w postępowaniu administracyjnym znak: GN.6821.1.7.2014 w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, co jest niezgodne z art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego.
6. Niepowiadomieniu stron o odroczeniu terminu rozprawy administracyjnej, w postępowaniu administracyjnym znak: GN.Z.6821.1.16.2012 w przedmiocie ustalenia odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, co jest niezgodne z art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego.
7. Wskazaniu w piśmie znak: GN.Z.6821.1.16.12 z dnia 12.01.2015 roku, nieprawidłowej daty rozprawy administracyjnej, wyznaczonej na dzień 27.01.2014 roku.
8. Wskazaniu w piśmie znak: GN.3845.26.2015 z dnia 08.06.2016 roku, nieprawidłowej daty rozpatrzenia sprawy, wyznaczonej na dzień 31.08.2015 roku.
       W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: AKN.1712.1.2017, zobowiązuję do:
1. Dochowywania terminów rozpatrywania spraw prowadzonych postępowań administracyjnych, a w uzasadnionych, wyjątkowych sytuacjach, powiadamiania stron o niezałatwieniu sprawy w terminie zgodnie z art. 36 § 1 w związku z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z późn. zm.).
2. Pouczania stron postępowania administracyjnego o możliwości skorzystania z uprawnień dotyczących czynnego udziału w każdym stadium postępowania poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego.
3. Zawiadamiania stron postępowania o miejscu i terminie oględzin nieruchomości z zachowaniem siedmiodniowego terminu ustawowego, zgodnie z art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego.
4. Powiadamiania stron o odroczeniu terminu rozprawy administracyjnej, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego.
5. Wskazywania w pismach wystosowywanych do stron w sprawie rozpraw administracyjnych, daty umożliwiającej im wzięcie udziału w ww. rozprawach.
6. Wskazywania w pismach wystosowywanych do stron rzetelnych dat dotyczących rozpatrzenia sprawy.
       Jednocześnie oczekuję od Pana w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

Dokument  sporządził: 
Inspektor w Wydziale Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego – Andrzej Dembończyk
Inspektor w Wydziale Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego – Tomasz Kansy

Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala


Osoba wprowadzająca dokument: Andrzej Dembończyk

Data dokumentu: 2017-04-28

Data wprowadzenia: 2017-05-04

Wyświetleń: 901

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Andrzej Dembończyk, dnia: 2017-05-04

« POWRÓT

WYDRUK