» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Projekty uchwał » Projekty uchwał z poprzednich sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2017 rok

Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 19 grudnia 2017 roku

Załączniki:
1) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2026
2) w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok
3) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026
5) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków
6) w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok
7) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok
8) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego

Data wprowadzenia: 2017-12-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 28 listopada 2017 roku

Załączniki:
1) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/274/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji
2) w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o ...
3) w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/537/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 października 2010 roku w sprawie trybu powołania członków, organizacji i trybu działania Powiatowej Rady .
4) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LVI/513/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatow
5) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XII/137/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosk
6) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIV/267/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom
7) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2017
8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026
9) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok
10) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/345/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Starosty Tarnogórskiego do zaleceń zawartych w wystąpieniu .

Data wprowadzenia: 2017-11-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 24 października 2017 roku

Załączniki:
1) w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2018 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
2) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok
3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026
4) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Świerklaniec darowizny działek nr 338/1 i nr 819/1 położonych w Nakle Śląskim
5) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tucholskiemu

Data wprowadzenia: 2017-10-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 26 września 2017 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia Informacji o stanie środowiska na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2016 roku
2) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/274/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji
3) w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Starosty Tarnogórskiego do zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego z kontroli zawartych umów na dostawy, ..
4) w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/232/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego .
5) w sprawie zasad i procedur przeprowadzania głosowania społecznego na terenie Powiatu Tarnogórskiego celem realizacji części budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2018 w formie budżetu partycyp
6) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2017
7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026
8) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Radzionkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 Specjalną w Radzionkowie
9) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 Specjalnej w Tarnowskich Górach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 Specjalną w Tarnowskich Gór
10) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Tarnowskich Górach w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 w Tarnowskich Górach
11) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Tarnowskich Górach w Branżową Szkołę I stopnia nr 2 w Tarnowskich Górach
12) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Tarnowskich Górach w Branżową Szkołę I stopnia nr 3 w Tarnowskich Górach
13) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Tarnowskich Górach w Branżową Szkołę I stopnia nr 4 w Tarnowskich Górach
14) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w Tarnowskich Górach w Branżową Szkołę I stopnia nr 7 w Tarnowskich Górach
15) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10 w Tarnowskich Górach w Branżową Szkołę I stopnia nr 10 w Tarnowskich Górach
16) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 11 w Radzionkowie w Branżową Szkołę I stopnia nr 11 w Radzionkowie
17) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 14 Specjalnej w Tarnowskich Górach w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną nr 14 w Tarnowskich Górach
18) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 16 Specjalnej w Radzionkowie w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną nr 16 w Radzionkowie
19) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z ...
20) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z ...
21) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 1 w Tarnowskich Górach w Szkołę Policealną nr 1 w Tarnowskich Górach, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo os
22) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Tarnowskich Górach w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 1 w Tarnowskich Górach, o której mowa w art. 18 ust. 1
23) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2 w Tarnowskich Górach w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 2 w Tarnowskich Górach, o której mowa w art. 18 ust. 1

Data wprowadzenia: 2017-09-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 29 sierpnia 2017 roku

Załączniki:
1) w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 3280S - ulicy Sobieskiego oraz ulicy Opolskiej w Tarnowskich Górach z autopoprawką
2) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok
3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026

Data wprowadzenia: 2017-08-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 27 lipca 2017 roku

Załączniki:
1) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026
3) w sprawie powierzenia Miastu Zabrze zadania z zakresu edukacji publicznej

Data wprowadzenia: 2017-07-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 20 czerwca 2017 roku

Załączniki:
1) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2016 rok
2) w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panią Elżbietę Kaczmarek-Huber na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego
3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2016r.-31.12.2016r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Tarnogórskiego za 2016 rok

Data wprowadzenia: 2017-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 30 maja 2017 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za rok 2016
2) w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne Powiatu dla Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów podejmujących służbę nad Jeziorem ChechĹ
3) w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/328/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu tarnogórskiego, których właścicielem lub zarząd
4) w sprawie podjęcia przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce
5) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2017
6) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026
7) w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panią E.K-H. na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego
8) w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zapowiedzi likwidacji wydziałów Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

Data wprowadzenia: 2017-05-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 25 kwietnia 2017 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim za rok 2016"
2) w sprawie przyjęcia informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Powiatu Tarnogórskiego
3) w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/267/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom Powiatu Tarnogórskiego
4) w sprawie przyznania nagrody "Orła i Róży" dla profesora Jana Miodka
5) w sprawie zmiany uchwały nr III/27/99 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 1999 roku w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich
6) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Tarnogórskiego - Przewodniczącego Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Data wprowadzenia: 2017-04-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 28 marca 2017 roku

Załączniki:
1) w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2016 rok oraz Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu ..
2) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2016
3) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2015-2017" za rok 2016
4) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
5) w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
6) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok
7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026
8) w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/232/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego .
9) w sprawie zmiany uchwały nr I/21/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego

Data wprowadzenia: 2017-03-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekt uchwały na sesję w dniu 14 marca 2017 roku

Załączniki:
1) w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego

Data wprowadzenia: 2017-03-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekt uchwały na sesję w dniu 3 marca 2017 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia "Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2017-2020"

Data wprowadzenia: 2017-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekt uchwały na sesję w dniu 21 lutego 2017 roku

Załączniki:
1) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze ...

Data wprowadzenia: 2017-02-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 31 stycznia 2017 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022
2) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok
3) w sprawie wniosku do Ministra Środowiska o odstąpienie od wprowadzenia zmian w ustawie Prawo Ochrony Środowiska dotyczących organizacji Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodn
4) w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2017 roku za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Tarnogórskiego w myśl art. 31 ust. 2 u
5) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok
6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026
7) w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/232/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego .
8) w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego
9) w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pana D. Ś. na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
10) w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia ponownej skargi złożonej przez państwa A. i J. K. na Starostę Tarnogórskiego

Data wprowadzenia: 2017-01-24

WIĘCEJ »