» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Projekty uchwał » Projekty uchwał z poprzednich sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2014 rok

Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 17 grudnia 2014 roku

Załączniki:
1) w sprawie zmiany uchwały nr LIV/502/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z 1 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON
2) w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok
3) w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego
4) w sprawie oddelegowania radnych Powiatu Tarnogórskiego do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
5) w sprawie zmiany uchwały nr III/27/99 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 1999 roku w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich
6) w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego radnego Jarosława Czapli do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego czynności związanych
7) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Tarnogórskiego
8) w sprawie zmiany uchwały nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z .
9) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków
10) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok
11) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020

Data wprowadzenia: 2014-12-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 30 października 2014 roku

Załączniki:
1) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020
3) w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dz
4) w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w Świerklańcu prowadzonej przez Powiat Tarnogórski
5) w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. ...
6) w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2015 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
7) w sprawie poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach imieniem Wojciecha Kilara

Data wprowadzenia: 2014-10-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 23 września 2014 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia Informacji o stanie środowiska na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2013 roku
2) w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego do zaciągania zobowiązań w latach 2014-2016
3) w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego na zaciągnięcie zobowiązania w latach 2014-2024
4) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok
5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ożarowice na realizację zadania "Przebudowa alternatywnego ciągu drogowego w Ożarowicach wraz z sięgaczami"
6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ożarowice na realizację zadania "Budowa drogi gminnej wraz z sięgaczami w miejscowości Zendek"
7) w sprawie przystąpienia Powiatu Tarnogórskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Spichlerz Górnego Śląska"
8) w sprawie zmiany uchwały nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach ...
9) w sprawie uznania Rady Powiatu w Tarnowskich Górach za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana Ryszarda Majchrzaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Parkin

Data wprowadzenia: 2014-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 28 sierpnia 2014 roku

Załączniki:
1) w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Tarnowskich Górach
2) w sprawie zmiany uchwały nr LIV/502/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z 1 kwietnia 2014 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON
3) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014 - 2020
5) w sprawie zmian do uchwały nr LIV/496/2020 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu powiatu tarnogórskiego oraz rodzaju i ...
6) w sprawie rozpatrzenia skargi pani M. W. na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach
7) w sprawie rozpatrzenia skargi pana A.S. na Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

Data wprowadzenia: 2014-08-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 25 czerwca 2014 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2011-2016" za ro
2) w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne Powiatu dla Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów podejmujących służbę nad Jeziorem ChechĹ
3) w sprawie zmiany uchwały nr LVII/517/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku
4) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby ..
5) w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/462/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2013 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu
6) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości zabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 47-51, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki WSP.S.A. ...
7) w sprawie zajęcia stanowiska wobec wstępnie zaproponowanych przez Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia warunków finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014/2019 dla funkcjonują
8) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok (druk nr 56/2014)
9) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok (druk nr 57/2014)
10) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014 - 2020
11) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2013r. - 31.12.2013r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2013 rok
12) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2013 rok
13) w sprawie uznania Rady Powiatu w Tarnowskich Górach za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana A. Sz. na działania Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

Data wprowadzenia: 2014-06-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 27 maja 2014 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za rok 2013
2) w sprawie potrzeby wprowadzenia procedur i zasad realizacji części budżetu Powiatu Tarnogórskiego - budżetu partycypacyjnego
3) w sprawie zmiany uchwały nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach ...
4) w sprawie podziału Powiatu Tarnogórskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych
5) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok
6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020
7) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok
8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014 - 2020
9) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok
10) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2014 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
11) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014 - 2024
12) w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego
13) w sprawie uznania Rady Powiatu w Tarnowskich Górach za właściwą do rozpatrzenia skargi na działania Starosty Tarnogórskiego

Data wprowadzenia: 2014-05-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 29 kwietnia 2014 roku

Załączniki:
1) w sprawie zmiany do uchwały nr LIV/503/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr L/480/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach .
2) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia dotyczącego współpracy między samorządami pn. "Konsorcjum samorządów dla rewitalizacji Magistrali Węglowej Śląsk - Porty"
3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w wysokości 925/10000 w nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2, stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego
4) w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Techniczno- Humanistycznych z siedzibą w Radzionkowie ul. Knosały 113
5) w sprawie likwidacji Technikum nr 8 z siedzibą w Radzionkowie ul. Knosały 113
6) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez ...
7) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok
8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020

Data wprowadzenia: 2014-04-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 1 kwietnia 2014 roku

Załączniki:
1) w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu czynności kontrolnych związanych z zapłatą przez Powiat Tarnogórski na rzecz Gminy Tarnowskie Góry należności dotyczącej finan
2) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2012-2014" za rok 2013
3) sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2013
4) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
5) w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2013 rok oraz Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu ta
6) w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr L/480/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie porozumienia z Radą Miejską w Tarnowskich Górach w sprawie podziału
7) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok
8) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok (II)
9) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z przeznaczeniem
10) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020 -uchwała
11) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020 - zał 1
12) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020 - zał 2
13) w sprawie Sprawozdania z realizacji "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim za rok 2013"
14) w sprawie przyjęcia "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim na lata 2014-2015"

Data wprowadzenia: 2014-03-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 4 marca 2014 roku

Załączniki:
1) w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2013 roku
2) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok

Data wprowadzenia: 2014-02-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 4 lutego 2014 roku

Załączniki:
1) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok
2) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2014
3) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020
4) w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu kontroli w zakresie postępowań komorniczych wobec SP ZOZ WSP im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w likwidacji

Data wprowadzenia: 2014-01-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 7 stycznia 2014 roku

Załączniki:
1) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020
2) w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2014
3) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2014 rok

Data wprowadzenia: 2013-12-30

WIĘCEJ »