» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego » Rok 2011

Wystąpienie pokontrolne - Wydział Budżetu i FinansówSymbol: SKO.0912-2/11

Tarnowskie Góry, dnia 8 grudnia 2011 roku

SKO.0912-2/11

SZANOWNA PANI
Urszula Radusiewicz
Naczelnik Wydziału Budżetu i FinansówWYSTĄPIENIE POKONTROLNE

      Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Wydziale Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
     W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie "Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej" stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Panią komórce organizacyjnej wystąpiła nieprawidłowość polegającą na dokonaniu kontroli formalno - rachunkowej rachunku kosztów podróży służbowej nr 403/11 z naruszeniem § 8a ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. z 2002 r., nr 236, poz.1990 ze zm.), poprzez zakwestionowanie pisemnego oświadczenia pracownika o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.
      W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0912-2/11, zobowiązuję do przestrzegania zapisów § 8a ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju w celu prawidłowego przeprowadzania kontroli formalno - rachunkowej rachunków kosztów podróży oraz do wypłaty zakwestionowanych wydatków opisanych w oświadczeniu załączonym do rachunku kosztów podróży nr 403/11.
      Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.

Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2011-12-08)
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Małgorzata Adamczyk

Data wprowadzenia: 2011-12-14

Wyświetleń: 1085

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Małgorzata Adamczyk, dnia: 2011-12-14

« POWRÓT

WYDRUK